DOTÁCIE NA NÁKUP ELEKTROMOBILU 2023 V ČR: PODMIENKY A AKO PODAŤ ŽIADOSŤ

Až 80 miliónov € môžu českí podnikatelia získať na nákup batériového alebo vodíkového vozidla. Dotácie na nákup elektromobilu v ČR sa spúšťajú už v decembri 2023. Ako prebieha táto podpora?

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Dotácie na nákup elektromobilu pre firmy v ČR

Až 1,95 mld. Kč môžu českí podnikatelia získať na nákup batériového alebo vodíkového vozidla. Dotácie na nákup elektromobilu v ČR spúšťa Ministerstvo priemyslu a obchodu už v decembri 2023. Ako prebieha táto podpora? Poskytujeme odpovede na najčastejšie otázky v súlade s pravidlami stanovenými v rámci programu. O programe „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ od českého ministerstva priemyslu a obchodu sme vás informovali už v tomto článku.

Kto má nárok na finančnú dotáciu?

Program nezohľadňuje veľkosť firmy, takže o príspevok môžu žiadať „malé, stredné aj veľké“ podniky. Príjemca podpory musí byť registrovaný ako daňový poplatník. Vylúčené sú len tie podniky, ktoré sú vlastnené samosprávami. V deň podania žiadosti a v deň uzavretia zmluvy o záruke musí žiadateľ splniť zoznam podmienok, ktoré nájdete nižšie.

Elektrické SUV KIA EV9 na výstave e-Salon 2023 I Foto: huntinspeed

Príjemca pomoci musí ku dňu podania žiadosti o podporu a k dátumu uzavretia zmluvy o záruke spĺňať tieto podmienky:

 • Musí byť malým, stredným, alebo veľkým podnikom.
 • Musia mať zapísané skutočných majiteľov v evidencii skutočných majiteľov podľa zákona č. 37/2021 Zb. o evidencii skutočných majiteľov.
 • Musí byť oprávnený na podnikanie na území ČR v ekonomickej činnosti, ku ktorej uskutočňovaniu je realizovaný projekt.
 • Musí byť osobou, u ktorej poskytnutie podpory nie je v rozpore so zákonom č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
 • Má uzavreté minimálne posledné dve účtovné obdobia.
 • Nesmie napĺňať znaky úpadku podľa ustanovenia § 3 zákona č. 182/2006 Zb., insolvenčný zákon, v znení neskorších predpisov (v prípade odštepného závodu zahraničného podniku podľa právneho poriadku v krajine, kde má podnik sídlo).
 • Nesmú mať nevysporiadané nedoplatky voči vybraným inštitúciám a poskytovateľom podpory z programov spolufinancovaných z rozpočtu Európskej únie; posekanie s úhradou nedoplatkov alebo dohoda o úhrade nedoplatkov sa považujú za vysporiadané nedoplatky.
 • Nesmú mať nedoplatky z titulu mzdových nárokov svojich zamestnancov.
 • Nesmie byť subjektom, proti ktorého majetku je vedená exekúcia.
 • Nesmie byť v likvidácii.
 • Nesmie byť subjektom, u ktorého bolo rozhodnuté o úpadku podľa ustanovenia § 136 zákona č. 182/2006 Zb., konkurzný zákon, v znení neskorších predpisov (v prípade odštepného závodu zahraničného podniku podľa právneho poriadku v krajine, kde má podnik sídlo); ak je súdom povolená reorganizácia, ktorá je podnikom splnená, nenahliada sa naň ako na podnik v úpadku.
 • Nesmie mať peňažný dlh vzniknutý na základe príkazu na vrátenie finančných prostriedkov vydaného po predchádzajúcom rozhodnutí Komisie, že pomoc bola protiprávna a nezlučiteľná so spoločným trhom.
 • Nesmie byť subjektom, ktorému bol súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúcej sa prevádzkovania živnosti.
 • Nesmie byť podnikateľom v ťažkostiach podľa definície v článku 2 ods. 18 Nariadenia GBER.
 • Nesmie v súvislosti s jeho osobou existovať konflikt záujmov v zmysle článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, ktorým sa stanovujú finančné pravidlá pre všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „Finančné nariadenie“) ).
Tesla Model 3 Highland I Foto: Tesla
Tesla Model 3 Highland I Foto: Tesla

Kto nemá nárok na dotáciu?

Podporu nezískajú žiadatelia, ktorí sa pohybujú v odvetviach výroby zbraní a streliv, financií a poistenia, hazardných hier, kasín a stávkových kancelárií. Nezískajú ju organizácie združujúce jednotlivcov za účelom presadzovania spoločných záujmov, ani tí žiadatelia, ktorí by porušovali princíp rovnakých príležitostí medzi mužmi a ženami, diskriminovali na základe rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Na vozidlá akých kategórií môže podnikateľ získať podporu?

Podporené budú osobné autá kategórie M1 a nákladné autá kategórie N1 a N2 do 4,25 ton. Podpora sa týka batériových elektrických vozidiel (BEV) a vozidiel s pohonom na vodík (FCEV).

Na ktoré vozidlá sa táto podpora nevzťahuje?

Elektrické vozidlo s nákupnou cenou vyššou ako 1,5 milióna korún bez DPH (61 441 €) dotáciu nedostane. Podpora sa taktiež nevzťahuje na plug-in hybridné vozidlá (PHEV) alebo hybridy (HEV), ktoré dnes sú zvýhodňované ako vozidlá s emisiami pod 50 g CO2 / 100 km a využívajú výhody spojené s evidenčným číslom “EL”. Rovnako podporu nedostanú vozidlá poľnohospodárskej prvovýroby (kategórie A 01, A 02, A 03).

Kia EV9 v ČR I Foto: huntinspeed
Kia EV9 v ČR I Foto: huntinspeed

Od kedy do kedy je možné žiadať o túto podporu?

Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) spustí výzvu v decembri, konkrétne od 1.12.2023. Žiadosti budú prijímať až do 30. septembra 2025, ak do tej doby nevyčerpajú objem alokovaných prostriedkov vo výške 1,96 miliardy korún. “Očakávame, že sa celá podpora vyčerpá bez zostatku a rýchlo, najpravdepodobnejšie už počas roku 2024,” uviedol v rozhovore pre e15 vedúci oddelenia fondov EÚ na MPO Marian Piecha.

Ako vysoký je finančný príspevok?

V prípade osobných vozidiel kategórie M1 môže príspevok dosiahnuť až 200 000 Kč (8 186 €) na jedno vozidlo. Počet vozidiel nie je obmedzený, avšak podpora jednému žiadateľovi je obmedzená podľa pravidiel de minimis. U nákladných vozidiel kategórie N1 je strop príspevku stanovený na 250 tisíc Kč (10 240 €), pre kategóriu N2 a vozidlá na vodík potom na 300 tisíc Kč (12 288 €) na vozidlo. Príspevok bude vyplácaný priamo na účet príjemcu podpory po zaregistrovaní vozidla a predložení kúpnej zmluvy, dokladu o zaplatení kúpnej ceny podľa tejto zmluvy a osvedčenia o registrácii vozidla.

Nová generácia Hyundai Kona Electric I Foto: huntinspeed
Nová generácia Hyundai Kona Electric I Foto: huntinspeed

Kde a ako podať žiadosť?

Všetky pobočky a regionálne pracoviská Národnej rozvojovej banky budú prijímať žiadosti o podporu. Žiadosť o podporu musí obsahovať vyplnený formulár, prílohu “Projekt žiadosti o podporu” a kópiu zmluvy o úvere. Legislatívne kroky by mali byť schopné vybaviť aj leasingové spoločnosti a predajcovia nových vozidiel, ktorí leasing ponúkajú, u ktorých záujemca o podporu vozidla uzatvára.

Aké povinnosti vyplývajú pre úspešného žiadateľa o podporu?

Príjemca podpory je povinný kedykoľvek na požiadanie umožniť prístup do svojho sídla, medzi inými pracovníkom Národnej rozvojovej banky, ministerstiev priemyslu a obchodu, financií, orgánov Európskej komisie a ďalších subjektov. Príjemca musí efektívne predchádzať situáciám, ktoré by mohli viesť k závažným nezrovnalostiam, ako sú podvody, korupcia, dvojité financovanie alebo konflikty záujmov. Rozvojovej banke musí poskytnúť informácie, aby mohla prípadne odhaliť ohrozenie finančných záujmov Európskej únie.

Verejná nabíjacia infraštruktúra na Slovensku 2023 I Zdroj: SEVA
Verejná nabíjacia infraštruktúra na Slovensku 2023 I Zdroj: SEVA

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Ak si v článku našiel chybu, alebo nám chceš poslať tip na zaujímavý článok, stačí poslať správu na team@huntinspeed.sk, náš rovnomenný Instagram, alebo FacebookPozri si aj naše videá na Youtube.